Pro lékaře: Jak správně předepsat pomůcku

Obecné zásady

Formální náležitosti při vyplnění "Poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku" řeší příslušná metodika VZP. Na tomto místě jen heslovitě připomínáme:

Razítka

 • musí být čitelná
 • razítko pracoviště musí obsahovat identifikaci konkrétního pracoviště, jméno garanta nebo vedoucího lékaře, název pracoviště, smluvní odbornost (pokud není uvedena v názvu pracoviště, adresu a doporučen je telefon)
 • jmenovka lékaře se používá navíc k razítku pracoviště a musí obsahovat jméno, příjmení a titul lékaře - musí být čitelně umístěno

Pojištěnec

 • všechny údaje musí být psány psacím strojem nebo čitelně hůlkovým písmem
 • musí být uvedeno číslo dg.
 • je potřebné vyznačit způsob úhrady předepisované pomůcky, které vyplývá z příslušného kódu uvedeného v číselníku VZP

Druh a označení pomůcky

Předpis protéz, ortéz a ortopedické obuvi vychází z metodiky VZP uvedené v platném číselníku VZP.

Kódy jsou uvedeny u jednotlivých pomůcek.

Označení Z

U příslušné pomůcky označuje, že je nutné schválení revizního lékaře. V tomto případě musí předepisující lékař vystavit Žádanku o zvýšení úhrady nebo nově tiskopis Žádanka o schválení.

V tiskopisu žádanky je potřeba přesně formulovat zdůvodnění preskripce pomůcky

 • základní dg. pacienta
 • rehabilitační diagnóza a cíl které ho má být zvolenou pomůckou dosaženo
 • označení nahrazované funkce u pomůcek nahrazujících nosnost končetiny výšku a váhu pacienta
 • další důležité skutečnosti vysvětlující nutnost preskripce dané pomůcky

Příklad: kód - 05 78 160 Končetinová fixační ortéza speciální na PDK

Zdůvodnění

Pacient se léčí pro Hemofilii typu A. Z důvodu sekundární osteoporosy patologická fract. femoru l.dx. s následným vytvořením pakloubu, od operační léčby upuštěno.Ankylosa kolenního kloubu PDK.
HKK funkční - pacient je schopen pohybovat se o FH.
Hmotnost pacienta 103 kg.
Vzhledem k nutnosti fixace pakloubu femoru l.dx. a obnovení nosnosti končetiny indikována stavba končetinové ortézy s pánevní objímkou, s ohledem na hmotnost pacienta indikováno použití titanových (uhlíkových) dlah.
Cenovou specifikaci pomůcky přikládám (dodá protetické pracoviště).

Předpis končetinových ortéz

Pomůcky mohou předepisovat lékaři odborností: OP,ORT,CHI, NEU, REH

Kódy pomůcek

Dospělí

Kód
05 00954 Ortéza končetinová - standardní 1 ks / 12 měsíců
05 78161 Ortéza končetinová - atypická bandáž 1 ks / 12 měsíců

Děti

Kód
05 00949 Ortéza dětská do 18ti let - standardní 1 ks / 6 měsíců
05 78162 Ortéza dětská do 18ti let - elastická 1 ks / 6 měsíců

Speciální ortézy (uhlík, titan)

Kód
05 78160 Ortéza končetinová speciální 1 ks / 24 měsíců (Z)
05 23412 Ortéza končetinová dětská speciální 1 ks / 12 měsíců (Z)

Ortézy můžeme rozdělit na staticky působící, které zajišťují především znehybnění, nebo optimální polohu končetiny, a na dynamicky působící, které zajišťují usměrnění pohybu, redres vadného postavení, nebo mobilizaci kontraktur.

Tyto zmíněné účinky ortéz by měl mít předepisující lékař na paměti a musí je zdůraznit v předpisu pomůcky. Úspěch protetické péče předpokládá perfektní spolupráci mezi lékařem a protetickým technikem a také kontrolu pomůcky lékařem po jejím předání pacientovi.

Po předchozím objednání zhotovujeme ortézy z nízkoteplotního plastu (plast měknoucí při 65 st.Celsia), které se tvarují přímo na těle pacienta. Tyto pomůcky jsou vyrobeny na počkání.

Při preskripci ortéz je pro dokonalou funkci pomůcky potřebné

Popsat funkci pomůcky

 • prostá komprese
 • fixace (stabilizace)
 • určení zátěže končetiny
 • limitace pohybu (v rámci postupného rehabilitačního plánu)
 • náhrada nosnosti (podpěrné ortézy, Sarmiento-Lata, apod.)
 • redres vadného postavení (korekce-pokud je možná)

Vyznačit lokalizaci a rozsah pomůcky

 • který kloub má být na končetině zachycen
 • jak vysoko má ortéza na končetině sahat
 • nutné označit stranovou lokalizaci pomůcky

Zadat polohu fixace, rozsah hybnosti, směr působení redresu.

Příklady specifikace pomůcky

 • léčebná ortéza pravého bérce s odlehčením 50% váhy na patu, opření o patelu, do obuvi
 • léčebná ortéza pravého bérce s odlehčením 50% váhy na patu, opření o patelu, na třmen
 • rehabilitační ortéza levého kolenního kloubu, limitovaný rozsah pohybu S 0-20-60
 • stabilizační (fixační) ortéza pravého kolenního kloubu, vysoká, ve 20° flexe kolena
 • fixační a podpěrná (odlehčující) ortéza LDK, celoobjemová stehenní a bercová objímka s opřením o tuber ossis ischii, odlehčující plně končetinu, na třmen, s kolenním zámkem
 • rehabilitační ortéza pravého předloktí a ruky, dynamická, z termoplastu, elastické tahy umístěny volárně ke 2 a 3 prstu
 • ortéza pravého předloktí a ruky, dynamická, detorsní tyč k zajištění supinačního postavení ruky (objímka na loket a zápěstí)

Co vede k léčebnému neúspěchu při předepisování ortéz?

 • nedostatečná definice problému, který chceme řešit
 • nejasný cíl, kterého chceme dosáhnout
 • nereálné očekávání konečného efektu vzhledem k:
  • technickým možnostem
  • přijatelnosti pomůcky pro pacienta

Špatný výběr pacienta

 1. motivace ze strany pacienta
 2. reálné možnosti používání pomůcky a pokračování v léčbě
  • event. nutnost dopomoci
  • dostupnost navazující péče (rehabilitace, doprava, úprava pomůcky v souvislosti se zdravotním stavem, atd.)
  • ekonomické možnosti v případě doplatku
  • doplňující předpoklady (obuv, adjuvatika)
 3. somatické a fyzické dispozice pacienta
  • kardiorespirační zdatnost
  • obezita (snížená retence pomůcky)
  • kvalita venosního periferního systému
  • kožní kryt (event. alergie)
  • svalová síla nutná k ovládání
  • hyperestezie a neuropatické projevy
 4. sociální souvislosti:
  • životní prostředí
  • pracovní zařazení
  • trávení volného času
  • osobní hygiena

Zpět